hoofdeing herselt

Aanvraag inname openbaar domein 

Naam *:
Voornaam *:
Adres *:
Postcode en gemeente *:
Tel. en/of GSM :
E-mail :
Plaats inname :
Datum :

dagen<29 cfr (1)

In te nemen oppervlakte (mē) :
Te plaatsen materiaal :
Reden :
Naam + datum :

(1)

Art.1: Vanaf 1 oktober 2010 wordt een retributie gevestigd op het tijdelijk innemen van het openbaar domein.
Art.2: Deze retributie is verschuldigd door de persoon die het openbaar domein inneemt.
Instellingen, overheden,… die op basis van bijzondere wetten vrijgesteld zijn van alle gemeentelijke belastingen zijn vrijgesteld van deze retributie.
Art.3: §1. Het innemen van het openbaar domein, zal uiterlijk de dag voor de inname bij het gemeentebestuur aangegeven worden. 
         §2. Met het oog op het melden van de inneming en ontruiming van het openbaar domein levert het gemeentebestuur een formulier af waarop de datum van inneming en ontruiming van het openbaar domein meegedeeld wordt. 
         §3.1° Het effectief ontruimen van het openbaar domein zal bij het gemeentebestuur de dag van de effectieve ontruiming of indien deze op een zaterdag, zondag of feestdag valt de eerstvolgende werkdag aangegeven worden.
               2° Het niet melden van het effectief ontruimen van het openbaar domein maakt dat de retributie verder verschuldigd blijft tot en met de dag van de eigenlijke melding van de ontruiming.
Art.4: §1 Voor een inneming van het openbaar domein tot 20m2 wordt vanaf de 30e kalenderdag 10 EUR per dag aangerekend.
         §2 Voor een inneming van het openbaar domein van meer dan 20m² en vanaf de 30e kalenderdag wordt aangerekend:
   1° 50 EUR per maand gedurende het eerste semester;
   2° 100 EUR per maand gedurende het tweede semester;
   3° 125 EUR per maand gedurende het derde semester;
   4° 150 EUR per maand gedurende het vierde semester;
   5° 200 EUR per maand voor iedere maand na het vierde semester.
         §3 De van retributie vrijgestelde periode overeenkomstig art. 4, §1 en art; 4, §2 wordt zodra deze wordt overschreden meegerekend in de verschuldigde retributie.
         §4 Gedeelten van een maand en van 20 m² worden voor een volle eenheid aangerekend.
         §5 Voor de op 1 juni 2010 bestaande innemingen wordt rekening gehouden met de reeds lopende
periode van inneming van het openbaar domein.
         §6 Bij langdurige innemingen kunnen trimestriële tussentijdse verrekeningen opgesteld worden.
Art.5: Bij niet-aangifte volgens de bepalingen van deze verordening is de retributie ambtshalve verschuldigd voor een periode van minstens één maand. Art.6: De aangever en de persoon voor wie de werken tot voordeel strekken zijn solidair en hoofdelijk verantwoordelijk voor de betaling van de retributie.
Art.7: Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeur-waardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring. Een bevel kan door het college van burgemeester en schepenen alleen worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard als de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. De schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn met een aangetekende brief. Schulden van een publieke rechtspersoon kunnen nooit via een dwangbevel worden ingevorderd. Verzet kan tegen dat exploot worden ingediend binnen één maand na de betekening ervan bij verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde. 

Anti Spam :
Vul hier de anti spam code in :  
gelieve alle velden met * in te vullen

Openingsuren gemeentehuis