Meerjarenplan 2014-2019 

Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en voor hij beraadslaagt over het budget voor het volgende boekjaar, stelt de gemeenteraad een meerjarenplan vast. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. Het heeft betrekking op de hele periode waarvoor de gemeenteraad werd verkozen, te rekenen vanaf de datum van vaststelling ervan.

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren gemeentebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.

In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.

 Klik hier voor de strategische nota bij het meerjarenplan 2014-2019

 Klik hier voor het meerjarenplan 2014 - 2019

 Klik hier voor de financiële nota bij het meerjarenplan 2014-2019

Klik hier onder voor de meest recente versie (december 2014) van het meerjarenplan 2015-2019.

Deel 1 - deel 2 - deel 3 - deel 4 - deel 5 -  deel 6

Openingsuren gemeentehuis