Aanvullende verkeersreglementen 

Wanneer een bevoegde overheid – hetzij een gemeente, hetzij het gewest – beslist om op een bepaalde plaats een welbepaalde verkeersmaatregel in te voeren, dan moet deze beslissing gepaard gaan met het plaatsen van de correcte verkeerstekens. Voor het plaatsen van verkeerstekens die verplichtingen opleggen aan weggebruikers, moet een politieverordening worden genomen door een bevoegde overheid.

Die politieverordening wordt een aanvullend reglement genoemd. Wat een aanvullend reglement precies is en waartoe het dient, kan afgeleid worden uit arrest nr.174/2004 van 03/11/04 van het Arbitragehof (hernomen in Arrest nr. 59/2010 van 27/05/10 van het Grondwettelijk hof). Dat arrest bepaalt het volgende: “De aanvullende reglementen hebben (… ) een bijzonder toepassingsgebied en strekken ertoe de verkeersreglementering aan te passen aan de plaatselijke of bijzondere omstandigheden. Uit hun aard zelf kunnen aanvullende verkeersreglementen geen regels van algemene politie bevatten."

Bij wijze van voorbeeld: de wegcode (KB 01/12/75) bepaalt dat wanneer een verkeersbord C43 is geplaatst, het verboden is te rijden met een grotere snelheid dan op het verkeersbord is aangeduid. De wegcode geeft echter niet aan waar of wanneer het bord C43 wordt geplaatst. De concrete beslissing om op een bepaalde plaats een welbepaalde snelheidsbeperking in te voeren, vindt haar weerslag in een aanvullend reglement. 

Klik hier voor een overzicht van de aanvullende verkeersreglementen van toepassing in Brakel.

Openingsuren gemeentehuis