Atlas der waterwegen 

Momenteel bestaat er slechts één instrument rond geografische informatie over waterlopen met een juridisch statuut: de provinciale atlassen der onbevaarbare waterlopen. Zowel in 1877, 1950 als 1967 kwam er een wet die leidde tot de drie 'papieren' atlassen, de zogenaamde atlas van 1877, atlas van 1950 en de atlas van 1967.

De eerste provinciale atlas van 1877 inventariseerde alle waterlopen, en dit met verschillende doelen.

De atlas van 1950 deelde de waterlopen in in verschillende categorieën:

  • Eerste categorie: te beheren door de Staat (nu de Vlaamse Overheid)
  • Tweede categorie:  te beheren door de provincies
  • Derde categorie: te beheren door de gemeenten

Waterlopen die niet in de atlas van 1950 voorkomen, maar wel in die van 1877, worden 'oud-geklasseerde' waterlopen genoemd, en dienen beheerd te worden door de aangelanden of – indien gelegen binnen een polder of watering - door het bestuur van deze polder of watering.

De atlas van 1967 wijzigde de criteria voor de indeling in categorieën.

De atlassen van 1877 en 1950 bevatten volgende zaken:

  • Per deelgemeente een overzichtskaart op schaal 1/10:000 waarop de waterlopen zijn gesitueerd
  • Bij elke overzichtskaart horen detailkaarten op kadasterschaal (1/2:500) waarop het tracé van elke waterloop op een kadastraal plan wordt weergegeven.
  • In de 'beschrijvende tabellen' vindt men per waterloop de naam, het nummer, de categorie, de opgemeten en de wettelijke afmetingen en een overzicht van de kunstwerken (bruggen, duikers,...).

De atlas van 1967 is enkel opgebouwd uit overzichtskaarten op schaal 1/10:000, gebundeld per fusiegemeente. De beschrijvende tabellen en de detailkaarten van de atlas van 1950 waren nog best bruikbaar, op de indeling in categorieën en enkele andere details na.

De atlassen zijn van groot belang omdat zij op dit moment als enige het juridisch statuut van waterlopen vastleggen, en daarmee ook de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn. Daarnaast bevatten de atlassen van 1950 en 1877 ook gegevens over de afmetingen van de waterlopen. Die gegevens kunnen belangrijk zijn bij eigendomsgeschillen.

Klik hier voor de atlas der waterwegen.

Openingsuren gemeentehuis

 

OPENBARE WERKEN Verdieping
rut.vanderstraeten@brakel.be   
sybille.coesens@brakel.be  
055 43 17 59