hoofdeing herselt

premieaanvraag voor de aankoop van een woning gelegen in Brakel 

Naam en voornaam *:
Geboorteplaats en datum *:
Beroep *:
Tel. en/of GSM *:
Rekeningnummer *:

Naam en voornaam van de persoon met wie hij/zij wettelijk of feitelijk samenwoont

Naam en voornaam :
Geboorteplaats en datum :
Beroep :

(Beiden) woonachtig te

Postcode en gemeente :
Straat + huisnummer :
E-mail :
Indien een ander adres Straat en huisnummer :
Postcode en gemeente :
Kadastrale sectie *:
Nr(s) *:

Ondergetekende(n) gaan solidair de volgende verbintenis aan, indien deze premie hun toegewezen wordt, voor een ononderbroken tijdsbestek van 5 jaar m.i.v. de datum waarbij bedoeld voordeel gesteld wordt:

 1. de woning niet te vervreemden
 2. de woning zelf te bewonen binnen de 12 maanden na het verlijden van de aankoopsakte
 3. de woning noch geheel, noch ten dele, inhuur te geven
 4. in geval van niet-nakoming van 1 of meer van bovenvermelde verbintenissen is te stemmen met de invordering door de gemeentekas, van de verkregen premie.

Ondergetekende(n) verklaart hierbij:

 • dat hun gezin bestaat uit :
Aantal personen :
Aantal descendenten :
Aantal ascendenten :
Aantal andere personen :
 • dat hun kinderbijslag betaald wordt voor:
Aantal personen :
 • dat hun gezin minder-valide person(o)n(en) omvat met een invaliditeit van minstens 66%:
Aantal :
 • dat hij/zij en/of de persoon met wie hij/zij wettelijk (1) of feitelijk (1) samenwoont, de volle eigendom van het aangekochte huis bezit(ten):
selecteer :
 ja
 nee
 • Dat de premieaanvra(a)g(st)er voldoet aan de voorwaarde om te kunnen genieten van de vermindering van de registratierechten.
  Registratierechten bepaald in art. 53, 2° van het Wetboek der Registratierechten:
selecteer :
 ja
 nee
 • Dat het gezinsinkomen niet hoger ligt dan 29.747,22 euro + 1.983,15 euro per kind ten laste.
  (Het belastbaar gezinsinkomen van het voorlaatste jaar voorafgaande aan het jaar van het verlijden van de aankoopakte. 
selecteer :
 ja
 nee
 • Dat deze premieaanvraag gedaan wordt binnen de 12 maanden na het verlijden van de notariële akte van aankoop:
selecteer :
 ja
 nee

1.  het bewijs dat de aanvra(a)g(st)er geniet van de vermindering van de registratierechten, bepaald in art. 53,2° van het Wetboek der Regisstratierechten.

bewijsstuk : (pdf)

2.  De berekeningsnota of een voor eensluitend afschrift van de personenbelasting, vermeldende het belastbaar gezinsinkomen van het voorlaatste jaar voorafgaand aan het jaar van het verlijden van de akte.

bewijsstuk : (pdf)

3.  een uitgifte van de notariële akte of een voor eensluitend afschrift van de akte van aankoop van de woning

bewijsstuk : (pdf)


Voor meer info : Mw. tKint Christiane - 055/43.17.55 - Christiane.tkint@brakel.be

Anti Spam :
Vul hier de anti spam code in :  
gelieve alle velden met * in te vullen

Openingsuren gemeentehuis