Registratie wilsverklaring euthanasie 

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige, die beschikt over een rijksregisternummer in het Rijksregister, kan bij het gemeentebestuur een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren.

De registratie van een wilsbeschikking inzake euthanasie gebeurt via een aangifteformulier dat je bij de dienst burgerlijke stand kan afhalen. Het formulier moet duidelijk leesbaar ingevuld worden ten overstaan van twee getuigen, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij jouw overlijden. Deze getuigen moeten zich niet persoonlijk aanbieden op het gemeentehuis. De verklaring wordt ondertekend door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen en, in voorkomend geval, door de vertrouwenspersoon of –personen.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken. De verklaring is slechts geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van de verklaring. Indien je nadien wenst dat de wilsverklaring nog geldig blijft, is een herbevestiging nodig.

De wilsverklaring zal alleen in de gegevensbank van de FOD volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu worden geregistreerd. Je ontvangt een ontvangstbewijs na registratie.

Openingsuren gemeentehuis
BURGERLIJKE STAND Loket 1
peter.haegeman@brakel.be  
debby.depessemier@brakel.be  
055 43 17 62