Het klimaat daagt ons uit 

Hoe ernstig jij de klimaatverandering ook neemt, we kunnen er niet om heen dat we heel wat uitdagingen het hoofd moeten bieden. Langere periodes van droogte en dus een tekort aan drinkwater, felle rukwinden, hevigere buien met wateroverlast tot gevolg, …

Brakel gaat de uitdaging aan

De gemeente Brakel wil samen met jou deze en toekomstige problemen aangaan. Met haar deelname aan het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” heeft de gemeente immers een klimaatgezonde reflex ontwikkeld. Binnen dit project werken we samen met 12 andere gemeenten aan een regionaal klimaatactieplan waarbij we tegen 2030 streven naar 40% minder CO2-uitstoot en een aanpak om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen.

Samen voor een klimaatgezonde toekomst

De rode draad doorheen dit verhaal? We zullen pas resultaten boeken als we er met z’n allen onze schouders onder zetten: inwoners, bedrijven, organisaties, scholen, landbouwers, de gemeente, de Provincie, …

Het woord “klimaatactieplan” geeft het ook al weg; we houden het niet bij theorie. We bepalen ook de acties waarmee we onze doelstellingen helpen realiseren. Dit verloopt via een participatief proces.

Tijdens het klimaatteam in juni 2017 wisselden ambtenaren van verschillende diensten onderling al hun ideeën uit.

Daarna waren onze inwoners aan zet: op de klimaattafel van 29 november 2017 sprokkelden we wilde en minder wilde plannen en suggesties rond volgende thema’s: adaptatie, consuminderen, hernieuwbare energie, mobiliteit en wonen. Het bleek een succesformule: opgeluisterd met een woordje van de schepen, met een lokale lekkernij in de hand en geëngageerde mede-inwoners rond de tafel.

Enkele ideeën uit Brakel in de spotlights

  • “Stel een energiecoach aan voor de gemeente.” (hernieuwbare energie)
  • “Onderzoek het potentieel aan waterkracht, bv. Boembekemolen.” (hernieuwbare energie)
  • “Stimuleer het hergebruik van water.” (adaptatie)
  • “Bestrijd erosie door bv. bebossing op hellingen te stimuleren, te stoppen met het kappen van bomen, heggen en hagen aan te leggen.” (adaptatie)
  • “Betrek de (grote) supermarkten in het duurzaam consumptieverhaal door hen aan te zetten om overschotten op verschillende manieren te verwerken, bv. bijna vervallen producten weggeven, door Lichtpunt laten verwerken tot maaltijden, verwerken tot voeding voor vee.” (consuminderen)
  • “Inzetten op duurzame voedselproductie in en rond de gemeente door bv. volkstuinen te organiseren (bv. aan de appartementsgebouwen in het centrum van Nederbrakel).” (consuminderen)
  • “Voer duurzaamheidscriteria in voor nieuwbouw zoals passiefbouw of cradle-to-cradleprincipe.” (wonen)
  • “Informeer en ontzorg (kansarme) inwoners rond het energiezuinig maken van woningen bv. via informatiesessies rond isolatie, bestaande initiatieven zoals ecobouwers promoten.” (wonen)
  • “Verbeter de fietsinfrastructuur door (afgescheiden) fietspaden aan te leggen op de gemeentewegen en bv. op de N48.” (mobiliteit)
  • Stimuleer gebruik van het openbaar vervoer door bij De Lijn en de NMBS te pleiten voor een betere afstemming tussen treinen en bussen, het gebruiksvriendelijker maken van de belbus en voor meer busverbindingen naar bv. Munkzwalm.” (mobiliteit)

Wat na de klimaattafel?

Uit de honderden ideeën die in de eerste fases van het proces zijn verzameld, zal het klimaatteam van Brakel in februari 2018 de maatregelen naar prioriteit ordenen. Het eindresultaat moet een lijst van maatregelen zijn die samen een reductie van 40% CO2 opleveren en de gevolgen van de klimaatverandering temperen.

In een laatste, essentiële stap zal de gemeente echt haar klimaatgezonde engagement bewijzen. Voor de gekozen acties moeten budgetten voorzien worden. Het plan dient nog voor de zomer goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.

 

Openingsuren gemeentehuis